Výběrové řízení kopie

Vyhlašení výběrového řízení na rezidenční místo v oboru všeobecné praktické lékařství v roce 2022.

Vyhlašovatel : Praktmed s.r.o. , Dr Marodyho 460/21 Praha 9, 19600

1. Lhůta pro podání přihlášky s přílohami podle bodu 3 je do 31.července 2022.

2. Adresa a způsob podání přihlášky:

Poštou nebo osobně: Praktmed s.r.o. , Dr. Marodyho 460/21, PSČ 19600 Praha 9

3. Seznam příloh, které uchazeč předkládá s přihláškou:

a. přihláška do výběrového řízení na místo rezidenta

b. vyplněný osobní dotazník

c. lékařský posudek o zdravotní způsobilosti k výkonu povolání, který nesmí být starší 3 měsíců

d. výpis z Restříku trestů nebo výpis z obdobného restříku, který nesmí být starší 3 měsíců

e. neověřnou kopii dokladu potvrzující získání odborné způsobilosti

f. potvrzení o zařazení do příslušného oboru specializačního vzdělávání (nebo doklad o zaslání žádosti na MZ ČR)

4. Kritéria pro hodnocení uchazečů:

A. povinná kritéria dle vyhlášky č. 186/2009, Sb.:

  1. odborná způsobilost
  2. zdravotní způsobilost
  3. bezúhonnost
  4. zařazení do specializačního vzdělávání

B. hodnotící kritéria vyplněného osobního dotazníku a jejich váha při hodnocení:

  1. zájem o práci v oboru VPL 20%
  2. zájem o výkon povolání v daném zdravotnickém zařízení 40%
  3. předpoklady a znalosti důležité z hlediska VPL 20%
  4. komunikační schopnosti 10%
  5. znalost cizího jazyka 10%

Kontakt pro případné dotazy: poschlova.lada@iex.cz

K případným následným osobním pohovorům budou účastníci hodnotící komisí vyzváni elektronicky.

V Praze dne 8.7.2022

MUDr. Lada Pöschlová

Praktmed s.r.o.